Polityka prywatności

FIRMA: FUERTEVENTURALIFE SL
DOMENA: www.wakacjenakanarach.pl

Odpowiedzialny za leczenie: FUERTEVENTURALIFE SL
Adres: AV. ESPAÑA 3, HOTEL FLAMINGO – 38670 – Adeje – S.C.TENERIFE – (HISZPANIA)
E-mail: memberservices@grandholidaysclub.com
Telefon: +34 922 712013
Ochrona danych kontaktowych: memberservices@grandholidaysclub.com

FUERTEVENTURALIFE SL zdaje sobie sprawę ze znaczenia prywatności danych osobowych i dlatego wdrożyła politykę przetwarzania danych, której celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa w korzystaniu z nich i ich gromadzeniu, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami w tej kwestii i skonfigurowanie tej polityki jako jednego z podstawowych filarów w linii działania jednostki. Podczas przeglądania strony internetowej www.wakacjenakanarach.pl możliwe jest, że żądają danych osobowych za pomocą różnych form chętny do efektu. Dane te będą częścią odpowiednich zabiegów w zależności od konkretnego celu, który motywuje ich gromadzenie.

Poniżej znajduje się lista metod przetwarzania danych, które można przeprowadzić za pośrednictwem Internetu:

I. Identyfikacja osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych.
Wszelkie przetwarzanie danych odbywa się w imieniu FUERTEVENTURALIFE SL, którego dane identyfikacyjne są następujące:

Informacje o osobie odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych
FUERTEVENTURALIFE SL
Adres AV. España 3, HOTEL FLAMINGO – 38670 – Adeje – S.C.TENERIFE – (HISZPANIA)

E-mail memberservices@grandholidaysclub.com
Telefon +34 922 712013
Ochrona danych kontaktowych memberservices@grandholidaysclub.com
Informacje o korzystaniu z praw. Możesz uzyskać dostęp do danych, skorygować je i usunąć, a także cofnąć upoważnienie do przetwarzania danych, skorzystać z prawa do ograniczenia, przenośności i nie być przedmiotem zautomatyzowanych decyzji pisząc na podany adres pocztowy, w tej tabeli lub na adres e-mail: memberservices@grandholidaysclub.com

II. Informacje o przetwarzaniu danych na stronie www.wakacjenakanarach.pl

Komunikacja za pomocą środków elektronicznych
Podsumowanie: gdy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych, takich jak e-mail, zauważysz, że pierwszy formularz e-mail zawiera krótką warstwę informacyjną o celu przetwarzania danych. W tej klauzuli informujemy o pozostałych punktach wymaganych przez przepisy dotyczące ochrony danych. Cel i podstawa prawna traktowania danych.
A. Dane podlegające przetwarzaniu: będziemy traktować dane, które nam przekazałeś, w komunikatach, które masz w www.grandholidaysclub.pl za pośrednictwem środków elektronicznych, takich jak wiadomości e-mail.
B. Cel zabiegu: celem zabiegu jest zarządzanie połączeniami ustanowionymi między stronami.
C. Zautomatyzowane decyzje: nie dokonuje się segmentacji profili ani podejmowania automatycznych decyzji.
D. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Dane będą przetwarzane w okresie, w którym obowiązki mogą być wyprowadzone między stronami, z minimum 5 lat.
E. Podstawa prawna zabiegu: Legitymizacja zabiegu opiera się na zgodzie
F. Obowiązek dostarczenia danych i konsekwencje ich nie podania: Żądane dane są podawane świadomie i dobrowolne, ponieważ dotyczą tych informacji, które strony dobrowolnie przekazują w ramach wymiany informacji.
G. Pochodzenie danych: sama zainteresowana strona.

II. Do jakich odbiorców będą przekazywane dane?
c. Transfery danych nie zostaną wykonane.
d. Nie będą przesyłane żadne międzynarodowe dane.

Wykonywanie praw:
Masz prawo uzyskać potwierdzenie, czy traktujemy dane osobowe, które Cię dotyczą, czy nie. Jako zainteresowana strona masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do żądania sprostowania niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, zażądania ich usunięcia, gdy między innymi dane nie są już potrzebne do celów, które zostały zebrane. W pewnych okolicznościach możesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych, w którym to przypadku zachowamy je tylko do wykonywania lub obrony roszczeń. W pewnych okolicznościach i z przyczyn związanych z Twoją konkretną sytuacją możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Przestaniemy przetwarzać dane, z wyjątkiem uzasadnionych powodów lub wykonywania lub obrony ewentualnych roszczeń.

W przypadkach, w których przetwarzanie Twoich danych opierało się na Twojej zgodzie, możesz je odwołać w dowolnym momencie.

W przypadkach, w których jest to prawnie obowiązujące, będziesz miał prawo do przenoszenia danych, co oznacza, że ​​masz prawo do otrzymywania danych osobowych związanych z twoją osobą, z którymi mamy do czynienia, i przechowywania ich na twoim własnym urządzeniu, to prawo również możesz poprosić nas o przekazanie Twoich danych innej osobie odpowiedzialnej za ochronę.

Ponadto, jeśli uważasz, że istnieje problem lub incydent związany z przetwarzaniem danych, możesz skontaktować się z podmiotem za pośrednictwem adresu kontaktowego wskazanego w tym dokumencie, a w każdym razie masz prawo złożyć wniosek przed organem kontrolnym w sprawach ochrony danych osobowych, co w przypadku Hiszpanii jest hiszpańską agencją ochrony danych.

Aby skorzystać ze swoich praw, musisz wysłać nam wniosek na adres e-mail memberservices@grandholidaysclub.com dołączając kopię swojego dokumentu tożsamości lub innego dokumentu, który identyfikuje Cię legalnie.

Informacja prawna

I. PRZEDMIOT
Ta informacja prawna reguluje korzystanie ze strony internetowej www.wakacjenakanarach.pl, której właścicielem jest FUERTEVENTURA LIFE SL (dalej: WŁAŚCICIEL STRONY WWW).

Nawigacja na stronie internetowej WŁAŚCICIELA STRONY WWW przypisuje stan UŻYTKOWNIKA tym samym i pociąga za sobą pełną i bezwarunkową akceptację każdego z warunków opublikowanych w tej informacji prawnej, zaznaczając, że wspomniane warunki mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia przez WŁAŚCICIELA STRONY WWW, w którym to przypadku zostanie ona opublikowana i powiadomiona tak szybko, jak to możliwe.

Dlatego wskazane jest uważne przeczytanie jej treści, jeśli chcesz uzyskać dostęp do informacji i usług oferowanych na tej stronie.

Użytkownik zobowiązuje się również do prawidłowego korzystania ze strony internetowej zgodnie z prawem, dobrą wiarą, porządkiem publicznym, wykorzystaniem ruchu i niniejszą informacją prawną i będzie odpowiedzialny wobec WŁAŚCICIELA STRONY WWW lub stronom trzecim wszelkich szkód, które mogą powstać w wyniku naruszenia tego obowiązku.

Wszelkie użycie inne niż dozwolone jest wyraźnie zabronione, WŁAŚCICIEL STRONY WWW może odmówić lub wycofać dostęp i jego użycie w dowolnym momencie.

II. IDENTYFIKACJA
WŁAŚCICIEL STRONY WWW, zgodnie z ustawą 34/2002 z 11 lipca, w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, informuje, że:

Jego nazwa to: FUERTEVENTURA LIFE SL
Twoje CIF to: B38872933
Jej siedziba znajduje się pod adresem: AV. ESPAÑA 3, HOTEL FLAMINGO – 38670 – Adeje – S.C.TENERIFE – (HISZPANIA)
FUERTEVENTURA LIFE S.L. , zarejestrowana w el Registro Mercantil de Tenerife, w tomie 2.850, Folio 170, Arkusz TF-39.966, Napis 1ª.

III. KOMUNIKACJA
Aby się z nami skontaktować, udostępniliśmy Ci różne środki kontaktu, które szczegółowo opisujemy poniżej:

Tel: +34 922712013
E-mail: comercial@beachmateresorts.com
Wszystkie powiadomienia i komunikacja między użytkownikami a WŁAŚCICIELEM STRONY INTERNETOWEJ będą uważane za skuteczne, do wszystkich celów, gdy zostaną dokonane za pomocą któregokolwiek ze środków wymienionych powyżej.

IV. WARUNKI DOSTĘPU I WYKORZYSTANIA
Witryna i jej usługi są bezpłatne i mają otwarty dostęp. WŁAŚCICIEL STRONY WWW może jednak uzależnić korzystanie z niektórych usług oferowanych na jego stronie internetowej od wcześniejszego wypełnienia odpowiedniego formularza.

Użytkownik gwarantuje autentyczność i aktualność wszystkich danych, które komunikują się z WŁAŚCICIELEM STRONY WWW i ponosi wyłączną odpowiedzialność za fałszywe lub niedokładne oświadczenia.

Użytkownik wyraźnie zgadza się na właściwe wykorzystanie treści i usług WŁAŚCICIELA STRONY WWW i nie wykorzystywanie ich między innymi do:

  1. Rozpowszechniać treści, które są przestępcze, brutalne, pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, obraźliwe, propagujące terroryzm lub ogólnie sprzeczne z prawem lub porządkiem publicznym.
  2. Wprowadź do sieci wirusy komputerowe lub wykonaj czynności, które mogą zmienić, zepsuć, przerwać lub wygenerować błędy lub uszkodzenia dokumentów elektronicznych, danych lub systemów fizycznych i logicznych WŁAŚCICIELA STRONY WWW lub stron trzecich; a także utrudniać dostęp innych użytkowników do strony internetowej i jej usług dzięki ogromnemu zużyciu zasobów komputerowych, za pośrednictwem których WŁAŚCICIEL STRONY WWW świadczy swoje usługi.
  3. Spróbuj uzyskać dostęp do kont e-mail innych użytkowników lub obszarów zastrzeżonych systemów komputerowych WŁAŚCICIELA STRONY WWW lub stron trzecich oraz, w stosownych przypadkach, wyodrębnij informacje.
  4. Naruszać prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, a także naruszać poufność informacji WŁAŚCICIELA STRONY WWW lub stron trzecich.
  5. Podszywaj się pod tożsamość innego użytkownika.
  6. Reprodukuj, kopiuj, rozpowszechniaj, udostępniaj lub jakiejkolwiek innej formy publicznej komunikacji, przekształcaj lub modyfikuj zawartość, chyba że masz upoważnienie właściciela odpowiednich praw lub jest to prawnie dozwolone.
  7. Zbieraj dane do celów reklamowych i wysyłaj wszelkiego rodzaju reklamy i komunikaty w celu sprzedaży lub w innych celach komercyjnych bez uprzedniej zgody lub zgody.

Cała zawartość strony internetowej, taka jak teksty, fotografie, grafika, obrazy, ikony, technologia, oprogramowanie, a także jej projekt graficzny i kody źródłowe, stanowi dzieło, którego własność należy do WŁAŚCICIELA STRONY WWW, bez bycia przypisanym do użytkownika. żadne z praw do korzystania z nich nie wykracza poza to, co jest absolutnie niezbędne do prawidłowego korzystania z witryny.

Krótko mówiąc, użytkownicy uzyskujący dostęp do tej witryny mogą przeglądać zawartość i, jeśli to konieczne, autoryzować kopie prywatne, pod warunkiem, że reprodukowane elementy nie są następnie przekazywane osobom trzecim, ani nie są instalowane na serwerach połączonych z sieciami, ani nie podlegają żadnemu rodzajowi eksploatacji.

Podobnie, wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe lub znaki odróżniające wszelkiego rodzaju, które pojawiają się na stronie internetowej, są własnością WŁAŚCICIELA STRONY WWW, bez zrozumienia, że ​​użycie lub dostęp do nich przypisuje użytkownikowi wszelkie prawa do nich.

Dystrybucja, modyfikacja, przypisanie lub publiczne przekazywanie treści i wszelkich innych aktów, które nie zostały wyraźnie autoryzowane przez właściciela praw do eksploatacji, są zabronione.

Ustanowienie hiperłącza nie oznacza w żadnym przypadku istnienia relacji pomiędzy WŁAŚCICIELEM STRONY WWW a właścicielem strony internetowej, na której jest on ustanowiony, ani akceptacji i zatwierdzenia przez WŁAŚCICIELA STRONY WWW jego treści lub usług.

WŁAŚCICIEL STRONY WWW nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez każdego użytkownika materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej lub za działania wykonywane na jego podstawie.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOSTĘP I WYKORZYSTANIE
Treść tej strony ma charakter ogólny i ma jedynie charakter informacyjny, bez pełnego zagwarantowania dostępu do całej zawartości, jej kompletności, poprawności, ważności lub aktualności, ani jej przydatności lub przydatności do określonego celu.

WŁAŚCICIEL SIECI wyklucza, w zakresie dozwolonym przez prawo, wszelką odpowiedzialność za szkody wszelkiego rodzaju wynikające z:

a) Niemożność uzyskania dostępu do strony internetowej lub brak prawdziwości, dokładności, kompletności i / lub aktualności treści, a także istnienie wad i wad wszelkiego rodzaju treści przesyłanych, rozpowszechnianych, przechowywanych, udostępnianych, którzy uzyskali dostęp za pośrednictwem strony internetowej lub oferowanych usług.
b) Obecność wirusów lub innych elementów w treści, która może powodować zmiany w systemach komputerowych, dokumentach elektronicznych lub danych użytkownika.
c) Niezastosowanie się do przepisów prawa, dobrej wiary, porządku publicznego, korzystania z ruchu i tej informacji prawnej w wyniku niewłaściwego korzystania ze strony internetowej. W szczególności, jako przykład, WŁAŚCICIEL INTERNETU nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, które naruszają prawa własności intelektualnej i przemysłowej, tajemnice handlowe, prawa do honoru, prywatność osobistą i rodzinną oraz sam wizerunek, jak również przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji i nielegalnej reklamy.
WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ odrzuca wszelką odpowiedzialność za informacje, które są poza tą siecią i nie jest zarządzane bezpośrednio przez naszego webmastera. Funkcja linków pojawiających się na tej stronie służy wyłącznie do informowania użytkownika o istnieniu innych źródeł, które mogą rozszerzyć treść oferowaną przez tę stronę. WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub dostępność stron z linkami; ani nie sugeruje, nie zaprasza ani nie poleca wizyty u nich, więc nie będzie odpowiedzialny za uzyskane wyniki. WŁAŚCICIEL WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ nie ponosi odpowiedzialności za ustanawianie hiperłączy przez osoby trzecie.

PROCEDURA W PRZYPADKU WYKONYWANIA NIELEGALNYCH DZIAŁAŃ
W przypadku, gdy jakikolwiek użytkownik lub strona trzecia uzna, że istnieją fakty lub okoliczności, które ujawniają niedozwolony charakter korzystania z jakichkolwiek treści i / lub wykonywania jakiejkolwiek działalności na stronach internetowych zawartych lub dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, wysłać powiadomienie do WŁAŚCICIELA STRONY INTERNETOWEJ, odpowiednio identyfikując i określając domniemane naruszenia.

PUBLIKACJE
Informacje administracyjne udostępniane za pośrednictwem strony internetowej nie zastępują legalnej reklamy przepisów ustawowych, wykonawczych, planów, przepisów ogólnych i aktów, które muszą być formalnie opublikowane w oficjalnych dziennikach administracji publicznej, które są jedynym instrumentem potwierdzającym jego autentyczność i treść. Informacje dostępne na tej stronie internetowej należy rozumieć jako przewodnik bez celu prawnego.

V. OBOWIĄZUJĄCE PRAWODAWSTWO
Obecne warunki będą regulowane obowiązującymi przepisami hiszpańskimi.

Językiem będzie hiszpański.